EMOYHTIÖN TASE €31.12.201931.12.2018Liitetieto
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet3 712 978,655 527 642,979
Aineelliset hyödykkeet3 211 399,2047 092 805,5810
Sijoitukset12
Osuudet saman konsernin yrityksissä163 945 485,25152 135 549,39
Osuudet omistusyhteysyrityksissä131 390 344,74144 484 723,66
Muut osakkeet ja osuudet 5 192 763,94 5 195 791,32
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ307 452 971,78354 436 512,92
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus729 592,550,00
Pitkäaikaiset saamiset65 184 794,9845 236 232,9014
Lyhytaikaiset saamiset31 537 795,0228 280 571,4215
Rahat ja pankkisaamiset 19 995 315,18 28 452 205,73
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ117 447 497,73101 969 010,05
424 900 469,51 456 405 522,97
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA16
Osakepääoma13 773 219,8013 773 219,80
Osakeanti663 000,000,00
Ylikurssirahasto0,0051 932 551,84
Arvonkorotusrahasto0,001 244 855,67
Muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto258 495 627,79191 144 359,28
Vararahasto0,005 272 584,10
Muut rahastot yhteensä258 495 627,79196 416 943,38
Edellisten tilikausien tulos16 198 623,7916 634 552,29
Tilikauden tulos 2 608 268,97 1 095,09
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ291 738 740,35280 003 218,07
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero1 686,3019 033 458,91
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma110 422 414,67110 592 924,9718
Lyhytaikainen vieras pääoma 22 737 628,19 46 775 921,0219
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ133 160 042,86157 368 845,99
424 900 469,51 456 405 522,97