Taloudellinen vastuu kattaa sekä toiminnan kestävyyden että ulkopuolelle kohdistuvat taloudelliset vaikutukset. EPV Energian taloudellinen vastuu tarkoittaa talouden kehityksen huolellista suunnittelua ja seuraamista. Ennakoimme tulevaisuudessa toimintaamme vaikuttavia tekijöitä ja pyrimme taloutemme hallinnassa huomioimaan niiden mukanaan tuomat muutokset myös pitkällä aikavälillä.

Menestyksekkäällä liiketoiminnalla on myönteisiä vaikutuksia yhtiön sidosryhmiin kuten osakkaisiin, työntekijöihin, alihankkijoihin ja koko yhteiskuntaan

Hyvän ja menestyksekkään liiketoiminnan vaikutukset puolestaan näkyvät työpaikkoina, investointeina ja verotuloina.

EPV:n taloudellinen menestyminen luo edellytykset huolehtia sekä yhtiön sosiaalisesta että ekologisesta vastuusta.

Kilpailukykyistä sähköä ja lämpöä osakkaille

Yhtiönä emme itse pyri tekemään toiminnallamme voittoa. EPV Energian tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa osakkailleen toimittamansa sähkön kilpailukyky. Tämä edellyttää jatkuvaa toimintaympäristön seurantaa ja vaikuttamista olemassa olevien tuotantoresurssien kehittämiseen. Lisäksi yhtiö ylläpitää ja kehittää valmiutta uusiin investointeihin toimintaympäristön muuttuessa.

Huolellista riskienhallintaa

Kokonaisvaltaista riskienhallintajärjestelmää on uudistettu. Vuoden 2019 aikana EPV Energia aloitti laajan projektin, jossa se terävöittää riskienhallintaa ottamalla käyttöön uuden riskienhallintajärjestelmän ja uudistamalla riskienhallintaprosessiaan SFS-ISO 31000 -standardia mukaillen.

Hyvin hoidettu riskienhallinta

  • vähentää ikäviä yllätyksiä
  • lisää taloudellista vakautta
  • parantaa mahdollisuuksia arvioida kilpailukykyä tuottajayhtiönä.

Taloudellisessa vastuussa on tärkeä huomata toimintaympäristön mahdolliset taloudelliset riskit tulevaisuudessa. Kokonaisvaltainen riskienhallinta on osa EPV:n johtamisjärjestelmää.

EPV investoi ympäristöön ja tulevaisuuteen

Päätehtävämme on kyetä vastuulliseen energiantuotantoon ja säilyttää omakustannushinta kilpailukykyisenä pitkälle tulevaisuuteen.

Energia-ala on Suomen pääomaintensiivisin toimiala. Voimalaitoksiin ja tuulipuistoihin sitoutuu suuri määrä pääomaa vuosikymmenien ajaksi. Suunnittelemme investointimme huolellisesti. Mallinnamme tulevia investointitarpeita ja pyrimme rahoittamaan ne siten, että toimintavarmuutemme ja omavaraisuusasteemme säilyvät hyvänä.

SUORAT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET vuonna 2019

  • Ostot: 289,4 M€
  • Palkat ja muut korvaukset henkilöstölle: 7,7 M€
  • Verot ja sosiaaliset kulut: 2,4 M€
  • Kiinteistöverot kokonaisuudessaan: 1,6 M€
  • Nettorahoituskulut luotonantajalle: 5,2 M€
  • Investoinnit: 41,1 M€
  • Lainanlyhennykset rahoittajille (netto): 16,7 M€