EPV investoi työntekijöidensä

 • hyvinvointiin
 • työn turvallisuuteen
 • työntekijöiden kehitykseen

Henkilöstötutkimusten mukaan EPV on innostava työpaikka. Henkilökuntamme koostuu alansa ammattilaisista, ja monipuolista kokemusta energia-alalta löytyy yli neljältä vuosikymmeneltä. Pätevä ja ammattitaitoinen henkilöstömme on yrityksemme tärkein voimavara.

EPV:n vastuulla on huolehtia henkilöstöstään monin eri tavoin:

 • Panostamme henkilöstömme osaamisen kehittämiseen
 • Valmennamme esimiehiä
 • Kannustamme jokaista huolehtimaan omasta terveydestään

Tavoitteena on varmistaa henkilöstön sitoutuneisuus, motivaatio ja jatkuva kehittyminen. Pyrimme takaamaan terveellisen ja turvallisen työympäristön yhdessä tekemisen kulttuuria vaalien.

Työturvallisuus parani merkittävästi vuonna 2019

EPV Energia haluaa huolehtia henkilöstönsä työturvallisuusasioista esimerkillisellä tavalla. Yhtiön tavoitteena on rakentaa työympäristö, jossa työtapaturmia ei pääse tapahtumaan.

Työturvallisuutta seurattiin totuttuun tapaan vuonna 2019 kaikkien konsernin yhtiöiden osalta käsittäen myös kaikki yhtiöiden palveluksessa työskentelevät ulkopuoliset työntekijät. Turvallisuutta seurataan usean eri osa-alueen kautta, jotka EPV:lla ovat

 • työtapaturmat
 • vakavat työtapaturmat
 • työmatkatapaturmat
 • vaaratilanteet
 • turvallisuushavainnot

Työpaikkatapaturmista lasketaan tapaturmataajuutta, joka kuvaa tapaturmien lukumäärää miljoonaa tehtyä työtuntia kohden pois lukien työmatkatapaturmat. Tilastoinnissa on huomioitu myös EPV:n palveluksessa toimivat palvelutoimittajat.

Edelliseen vuoteen verrattuna vuonna 2019 saavutettiin merkittävät parannukset niin tapaturmien määrässä kuin tapaturmataajuudessa.

 • Tapaturmien lukumäärä laski 4:ään (vuonna 2018 10 kpl)
 • tapaturmataajuus puolittui ollen 8,59 (vuonna 2018 16,29).

Tapaturmataajuus EPV:n yhtiöillä on alhaisempi niin Energia-alaan kuin yleiseen tasoon verrattuna; Työturvallisuuskeskuksen julkaiseman tiedotteen mukaan kaikkien alojen tapaturmataajuus on vuonna 2017 ollut 29,4.

Muutamiksi onnistuneiksi saavutuksiksi vuoden osalta voidaan todeta, että EPV:n omalle henkilöstölle sattui vain 1 poissaoloon johtanut työpaikkatapaturma, ja viimeinen vuosineljännes selvittiin kaikkien toimintojen osalta ilman tapaturmia.

Parantuneen työturvallisuuden takana on parantunut kulttuuri, jossa työturvallisuuteen on päästy vaikuttamaan myös ennakoivasti. Ennakoivien turvallisuusilmoitusten, eli vaaratilanneilmoitusten ja turvallisuushavaintojen, määrä kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna.

Hyviä esimerkkejä turvallisuustyön kehittämisestä vuodelta 2019 ovat Seinäjoen Voiman verkossa tapahtuva turvallisuusperehdytys, jonka kaikki alueella työskentelevät joutuvat tekemään sekä Seinäjoen Voiman ja Vaskiluodon Voiman siirtyminen sähköisiin turvallisuushavaintoihin.

Työpaikkatapaturmien lisäksi EPV:n omalle henkilöstölle sattui valitettavasti 2 työmatkatapaturmaa.

EPV kehitti henkilöstönsä osaamista

EPV:n henkilöstön kehittämisen painopisteet vuonna 2019 olivat muun muassa

 • esimies- ja johtamistaitojen jatkuva kehittäminen
 • vuorovaikutustaitojen jatkuva kehittäminen
 • sisäisen viestinnän kehittäminen
 • sähköisten työkalujen tehokkaampi käyttö

Vastuullisena toimijana on ensiarvoisen tärkeää huolehtia siitä, että tietoturvallisuusosaaminen on korkealla tasolla. Vuonna 2019 EPV Energia julkaisi säännöllisin väliajoin tietoturva- ja tietosuojakoulutusvideoita henkilöstön katsottavaksi. Tämän lisäksi EPV Energiassa otettiin käyttöön tietoturvasimulointiohjelma koko henkilöstön sähköpostiohjelmissa.

Työroolien selvitystyö valmistui

EPV Energia nosti konsernin yhdeksi vuoden 2019 päätavoitteeksi luoda ylempien toimihenkilöiden työroolituksen, koska työntekijöiden ja toimihenkilöiden kaltaista luokittelua tai rakennetta ei ollut olemassa. Projekti eteni nykyisten työtehtäväkokonaisuuksien kuvaamisella ja palkkavertailulla Energiateollisuuden vuoden 2018 palkkatasoon.

Konsernin ylempien toimihenkilöiden osalta tehtyä tarkastelua voi pitää kattavana ja konkreettisena. Samanlainen vertailu tehtiin toimihenkilöiden osalta. EPV:n ylempien toimihenkilöiden ja toimihenkilöiden palkkatason todettiin olevan kohdallaan verrattuna Energiateollisuuden palkkatasoon.

Suunnitelmallista työtä hyvinvoinnin lisäämiseksi

Työterveyteen ja hyvinvointiin suhtaudutaan EPV Energiassa ennakoivasti. Yhtiö selvittää työympäristön ja työyhteisön tilaa säännöllisesti erilaisin kyselyin ja tutkimuksin sekä kehittää henkilöstöpolitiikkaa ja työilmapiiriä tulosten pohjalta.

Myös säännöllisin väliajoin pidettävissä kehityskeskusteluissa esimies ja työntekijä keskustelevat työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen liittyvistä asioista. EPV Energia näkee työhyvinvoinnin kokonaisvaltaisena asiana, joka kattaa niin henkisen kuin fyysisen hyvinvoinnin.

Työtyytyväisyyden tasoa seurataan säännöllisesti koko konsernin laajuisella työtyytyväisyyskyselyllä. Työtyytyväisyyskysely toteutetaan vuosittain koko henkilöstölle. Vastausaktiivisuus on ollut kyselyissä hyvä. Vuoden 2019 kyselyyn vastasi 82 prosenttia henkilöstöstä.

Erittäin tyytyväisiä henkilöstö oli

 • lähiesimiehen toimintaan
 • omaan työhön
 • EPV:hen työnantajana

Kehityskohteiksi mainittiin muun muassa sisäinen viestintä ja tehokkaampi tiedottaminen muutoksista.