TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT (1 000 €)
Konserni Emoyhtiö
2019201820192018
1. LIIKEVAIHTO
Sähkön myynti240 7741)267 5931)133 082159 917
Lämmön myynti42 98132 5842 2071 661
Muu toiminta 59 676 62 091 3 439 7 684
343 431 362 268 138 728 169 262
1) Nord Pool -sähköpörssin tai muiden tukkumarkkinoiden kanssa tehdyt kaupat (myynnit ja ostot) on esitetty aikaisempien vuosien tapaan bruttoperiaatteella.
2. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
Vuokratuotot259405229379
Käyttöomaisuuden myyntivoitot4 1165033 2380
Muut tuotot 5 104 2 806 3 775 3 887
9 479 3 713 7 242 4 266
3. MATERIAALIT JA PALVELUT
Energian ostot ja siirtomaksut165 9481)183 6711)69 46080 929
Polttoaineet36 58836 138957586
Päästöoikeusostot 14 542 16 826 15 470 16 181
Ostot tilikauden aikana217 078236 63585 88797 696
Varastojen lisäys(-) tai vähennys(+)-507-13700
Ulkopuoliset palvelut 4 798 4 428 1 327 1 455
221 370 240 926 87 214 99 151
1) Nord Pool -sähköpörssin tai muiden tukkumarkkinoiden kanssa tehdyt kaupat (myynnit ja ostot) on esitetty aikaisempien vuosien tapaan bruttoperiaatteella.
4. HENKILÖSTÖKULUT
Palkat ja palkkiot7 6257 1284 2683 927
Eläkekulut1 4061 327813755
Muut henkilösivukulut238191141128
9 269 8 645 5 223 4 811
Toimitusjohtajalle ja hallitukselle maksetut palkat ja palkkiot532510511495
Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana1061015248
5. POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Suunnitelman mukaiset poistot
Aineettomat hyödykkeet460460060
Muut pitkävaikutteiset menot1 4091 427311353
Rakennukset ja rakennelmat3 0813 12053150
Koneet ja kalusto19 07718 83395659
Siirto- ja jakeluverkosto3 4533 38401 905
Muut aineelliset hyödykkeet727200
Turvevarat14611700
27 699 27 413460 3 127
6. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
Kiinteät energian ostot45 33562 28751 90868 364
Ulkopuoliset palvelut16 05713 706655811
Hallinnon kulut1 3961 394896844
Vuokrat1 7051 535387383
Aineet ja tarvikkeet1 6961 762117204
Muut henkilöstökulut616638360406
Vastuumenot ja julkiset maksut2 4172 15593124
Muut kulut347460324471
69 568 83 937 54 740 71 608
Tilintarkastajan palkkiot
Tilintarkastus1191176663
Todistukset ja lausunnot2222
Veroneuvonta12221221
Muut palvelut818416
14116084102
7. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Osinkotuotot
Muilta225176225176
225176225176
Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä--14682
Osakkuusyrityksiltä35393333
Muilta554396505344
589435684459
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille---170
Osakkuusyrityksille-19-2700
Muille -6 015 -6 779 -1 714 -2 068
-6 034-6 806-1 731-2 068
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -5 220 -6 195-823 -1 433
8. TULOVEROT
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta827776290
Laskennallisen verovelan muutos 3 449105--
4 2761826290