EPV ENERGIANHALLINTA

EPV Energianhallinta -liiketoiminta-alue tuottaa energianhallintaan liittyviä palveluja EPV:n osakkaille ja EPV:n omistamille tai osaomisteisille energiantuotantoyhtiöille.

EPV Energianhallinnan liiketoiminta-alueen pääpaino vuonna 2019 oli operointikeskuksen toiminnan kehittämisessä: Seinäjoen ja Vaasan energiantuotannon tarpeisiin kehitettiin optimointianalytiikkaa ja sähköpörssiin liittyen otettiin käyttöön reaaliaikainen sähkökaupparobotti. Myös EPV:n kyberturvallisuutta vahvistettiin entisestään.

EPV Energianhallinnan liiketoiminta-alueella tuotetaan energiahallintapalveluita EPV:n osakkaille ja EPV:n omistamille ja osaomisteisille energiantuotantoyhtiöille. Oma energianhallintaan keskittyvä operointikeskus mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja kustannustehokkaiden palveluiden tuottamisen. EPV:n osakkaille suunnattuihin palveluihin kuuluvat erilaiset osakkaiden tukkusähkötaseen hallintaan tehtävät palvelut sekä sähkön osto ja myynti Pohjoismaisessa sähköpörssissä. Toisena päätehtävänä operointikeskuksella on EPV:n tuotantoyhtiöiden tuotannon suunnittelu ja ohjaus ja sen kautta tuottojen optimointi tukkusähkömarkkinoilla sekä kustannusten minimointi tasesähkömarkkinoilla.

Optimointianalytiikkaa kehitettiin Vaasan ja Seinäjoen energiantuotantoon

Vuonna 2019 EPV:n operointikeskuksessa otettiin käyttöön ja kehitettiin optimointianalytiikkaa Seinäjoen ja Vaasan sähkön- ja lämmöntuotannossa. Seinäjoella analytiikka otettiin käyttöön ensimmäiseksi yhteistyössä Seinäjoen Voiman ja Seinäjoen Energian kanssa. Vaasassa tämä tapahtuu tulevan lämpövaraston käyttöönoton yhteydessä yhteistyössä Vaskiluodon Voiman ja Vaasan Sähkön kanssa. Uusimpien analytiikkaohjelmistojen avulla voidaan ennustaa aiempaa tarkemmin ja reaaliaikaisemmin asiakkaiden energiankulutusta. Analytiikassa voidaan ottaa tarvittaessa huomioon myös asiakkaiden sähkön- ja lämmönkulutuksen joustomahdollisuudet. Kokonaisuuden optimoinnilla tavoitellaan mahdollisimman edullisesti tuotettua lämpöä ja sähköä asiakkaille.

– Analytiikka optimoi automaattisesti, keskeytyksettä, ympäri vuorokauden, kuinka paljon sähköä ja lämpöä tuotetaan kulutukseen milläkin hetkellä. Kun sähkö on arvokasta, hyödynnetään varastossa olevaa lämpöä, selvittää EPV Energianhallinnan liiketoiminta-alueen johtaja Reima Neva.

Sähkökaupparobotti haarukoi parhaat osto- ja myyntitarjoukset

Uusiutuvan ja osittain määrältään ennalta arvaamattoman energiantuotannon kuten tuulivoiman lisääntyminen sähkövoimajärjestelmässä kasvattaa ympärivuorokautisen energiakaupan seurantaan, ennustamiseen ja kaupankäyntiin liittyvien palveluiden tarpeita. Tämä oli yksi tärkeä tekijä operointikeskuksen perustamisen taustalla. Operointikeskuksessa energiataseen hallinta painottuu vahvasti lähituntien ja lähipäivien tuotannon suunnitteluun ja sitä toteutetaan ympärivuorokautisesti, vuoden jokaisena päivänä. Erilaiset ennuste-epävarmuudet ovat yleensä sitä pienemmät mitä lähemmäksi energian toimitushetkeä tullaan. Laajaan lähtötietojoukkoon perustuvan analytiikan etuna on se, että sillä löydetään erilaisia monien eri tekijöiden yhteisvaikutuksena syntyviä riippuvuuksia, joiden tuloksena ennuste-epävarmuuksia saadaan pienennettyä aiempaa pidemmälle tulevaisuuteen.

Vuonna 2019 EPV otti sähköpörssin kaupankäynnissä käyttöön sähkökaupparobotin. Robotti ylläpitää osto- ja myyntitarjouksia päivänsisäisellä kauppapaikalla reaaliaikaisesti annettujen parametrien eli ”toimivaltuuksien” mukaan. Analytiikka tuottaa ja ylläpitää robotille ajantasaista ennustetta EPV:n hallinnoiman kokonaisuuden sähkönhankinnan ja sähköntoimitusten välisen suhteen yli- ja alijäämistä lähimmille tuleville tunneille. Robotti käy kauppaa näistä yli- ja alijäämistä, eli poikkeamasta. Robotti on ennalta mietityn kaupankäyntistrategian nopea ja väsymätön toteuttaja. Nopeudella on erityisesti merkitystä silloin, kun markkinoilla tapahtuu jotakin yllättävää, jolloin tiedosta kaupan toteutumiseen kuluu parhaassa tapauksessa vain sekunteja. Operointikeskuksen henkilökunta tekee jälkianalyysiä tuloksista ja miettii niiden pohjalta tarvetta parametrien päivittämiseen. Samoin toimivat monet muut osapuolet markkinoilla, joten tilanne muuttuu koko ajan.

– Silloin kun asiakkaillamme ennustetaan sähköä hankitun yli ennustetun oman tarpeen, pyritään sitä myymään sähkömarkkinoilla mahdollisimman hyvällä hinnalla. Kun sähköä ennustetaan puuttuvan, sitä pyritään puolestaan ostamaan mahdollisimman edullisesti, Neva kertoo.

Sähkömarkkinoille tuleva varttitase edellyttää automatisointeja

Sähkökaupparobotti on tarpeen, sillä maailma on menossa reaaliaikaiseen suuntaan. Kun kaupankäynti muuttuu nopeatempoiseksi, sitä ei ehditä enää tekemään manuaalisesti.

– Tällä hetkellä sähkökauppaa käydään tunnin resoluutiolla, mutta jo kolmen vuoden päästä saatetaan puhua 15 minuutin aikaikkunoista eli niin sanotusta varttitaseesta, Neva kertoo.

Varttitase liittyy eurooppalaiseen sähkömarkkinaintegraation säätelyyn. Lyhyemmän markkinajakson toivotaan parantavan synkronialueen taajuuden laatua, kun osapuolia ohjataan reagoimaan tasepoikkeamiinsa aiempaa hienommalla resoluutiolla. Vartin taseselvitykseen siirrytään tämän hetken tietojen mukaan keväällä 2023.

– Siirryttäessä tuntitason toiminnasta varttitaseeseen myös kantaverkkoyhtiöiden on automatisoitava monia prosessejaan nykyistä pidemmälle, Neva toteaa.

Suomessa varttitaseen toteutuksesta on käyty aktiivista keskustelua toimialan ja Fingridin kanssa. Fingrid kehittää yhteistyössä pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kanssa pohjoismaisen sähkömarkkinan käytännön toimintamalleja EU lainsäädännön viitoittamaan suuntaan. EPV Energia osallistuu kehitystyöhön Energiateollisuuden Sähkömarkkinatoimikunnan kautta, jossa Reima Neva on jäsenenä ja tällä hetkellä puheenjohtajana. EPV:n energiaselvityspäällikkö Jarmo Lapakko puolestaan on Fingrid Oyj:n Varttitaseen referenssiryhmän jäsen sekä pohjoismaisen taseselvitysyhtiö eSettin Customer Committeen Suomen tasevastaavien edustaja.

Aurinkoenergian mittauslaitoksesta kerätään tietoa

EPV:llä on aurinkoenergian tutkimista varten oma erillinen mittauslaitoksensa Alavuden Vuorennevalla. Koelaitoksella hankitaan kokemusta aurinkopaneelien käyttäytymisestä ja sähköntuotannon määrästä auringonsäteilyn määrän vaihdellessa. Koelaitoksesta kerätään erilaista mittausdataa energiahallintajärjestelmään edelleen analysoitavaksi. Tietoa hyödynnetään mahdollisen teollisen mittakaavan aurinkopuiston energianhallinnan tarpeita suunniteltaessa.

EPV valmistautui Olkiluoto 3:n hallintaan

EPV teki valmisteluja Olkiluoto 3:n (OL 3) ydinvoimalaitoksen sähköosuuden hallintaan sähkötaseessa.

– Kehitimme toimintamalleja, joilla EPV:n oman tuotannon säätökykyä voidaan hyödyntää OL 3:n koekäytön aikana ilmeneviin tarpeisiin, Neva kertoo.

Tietoturvaa ja tietosuojaa vahvistetaan jatkuvasti

EPV Energiahallinnan keskeisin tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvä työ ovat tekniset auditoinnit, joita on tehty konsernin tietoverkon lisäksi voimalaitoksilla. Auditoinneilla varmistetaan EPV:n suojamekanismien ajantasaisuus. Kyberuhkien luonne huomioiden tämä tarkoittaa käytännössä uusien suojamenetelmien tarpeen tunnistamista ja käyttöönottoa.

Vuoden 2019 auditointien suosituksien perusteella EPV:llä edelleen laajennettiin tietoturvaan liittyvää teknistä monitorointia. Monitoroinnin avulla pyritään havaitsemaan, estämään ja rajoittamaan mahdollisia tietomurtoja.

– Järjestimme myös kyberturvallisuuskoulutuksia koko henkilöstölle. Koulutuksissa simuloitiin erilaisia tilanteita, joilla tietoturvahyökkäyksiä tiedetään tehtävän kohdistetusti yritysten työntekijöitä kohtaan. Jatkamme koulutuksia myös tulevaisuudessa, Neva kertoo.