EPV Alueverkko Oy:n eriytetty sähköverkkotoiminnan tilinpäätös sähkömarkkinalain 32 § mukaisesti.
EPV Alueverkko Oy:n tilinpäätös on luettavissa kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilta epa.fi.

TULOSLASKELMA €1.1.-31.12.20191.1.-31.12.2018
LIIKEVAIHTO42 023 842,573 055 460,26
Liiketoiminnan muut tuotot3 551 143,5530 200,00
Materiaalit ja palvelut-28 263 709,31-1 651 291,97
Henkilöstökulut-398 279,090,00
Poistot ja arvonalentumiset-2 993 583,13-250 325,74
Liiketoiminnan muut kulut-3 021 806,65-481 822,45
LIIKETULOS10 897 607,94702 220,10
Rahoitustuotot ja -kulut-254 624,22-7 999,92
TULOS ENNEN
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA10 642 983,72694 220,18
Tilinpäätössiirrot
Annetut konserniavustukset-6 000 000,00-725 750,66
Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus -4 642 983,72 31 530,48
-10 642 983,72-694 220,18
Tuloverot
Tilikauden verot0,000,00
TILIKAUDEN TULOS0,000,00
TASE €31.12.201931.12.2018
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet984 222,69154 637,09
Aineelliset hyödykkeet56 603 645,344 477 454,48
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ57 587 868,034 632 091,57
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lyhytaikaiset saamiset8 049 949,82452 770,33
Rahat ja pankkisaamiset5 216 652,854 948 001,95
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ13 266 602,675 400 772,28
70 854 470,70 10 032 863,85
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma1 600 000,001 600 000,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto337 435,860,00
Edellisten tilikausien tulos877 057,74784 164,29
Tilikauden tulos0,000,00
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ2 814 493,602 384 164,29
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero28 035 091,134 035 705,81
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma1 581 875,000,00
Lyhytaikainen vieras pääoma38 423 010,973 612 993,75
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ40 004 885,973 612 993,75
70 854 470,70 10 032 863,85
RAHOITUSLASKELMA €20192018
Liiketoiminta
Liiketulos10 897 607,94702 220,10
Oikaisut liiketulokseen 1)2 408 048,84230 325,74
Käyttöpääoman muutos 2)-1 683,552 381 131,59
Maksetut korot-144 994,810,00
Saadut korot25 716,760,00
Muut rahoituserät-59 710,11-7 999,92
Välittömät verot0,000,00
Liiketoiminnan rahavirta13 124 985,073 305 677,51
Investoinnit
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-5 583 381,38-580 000,00
Pysyvien vastaavien luovutustulot 2 577 500,00 20 000,00
Investointien rahavirta-3 005 881,38-560 000,00
Rahoitus
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-1 105 717,680,00
Lyhytaikaisten korollisten velkojen lis.(+) tai väh.(-)-2 744 735,11725 750,66
Saadut ja maksetut konserniavustukset-6 000 000,00 -725 750,66
Rahoituksen rahavirta-9 850 452,790,00
Rahavarojen muutos268 650,902 745 677,51
Likvidit varat 1.1.4 948 001,952 202 324,44
Likvidit varat 31.12. 5 216 652,85 4 948 001,95
1) Oikaisut liiketulokseen
Poistot ja arvonalentumiset2 993 583,13250 325,74
Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) tai -tappiot (+)-585 534,29-20 000,00
2 408 048,84230 325,74
2) Käyttöpääoman muutos
Korottomien saamisten lisäys(-) tai vähennys(+)10 284 085,24-10 399,17
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lis.(+) tai väh.(-) -10 285 768,79 2 391 530,76
-1 683,552 381 131,59
3) Rahavarojen muutos
Sulautumisessa 1.1.2019 siirtyi rahavaroja 16 532,44 €.
Sulautumisen ja liiketoimintasiirron vaikutukset on soveltuvin osin eliminoitu rahoituslaskelmassa.