KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA €20192018
Liiketoiminta
Liiketulos25 277 030,882 741 009,34
Oikaisut liiketulokseen 1)24 992 636,9631 012 533,12
Käyttöpääoman muutos 2)1 349 628,71-7 453 720,15
Saadut osingot224 592,00176 115,38
Saadut korot432 218,70419 349,18
Maksetut korot-3 070 060,72-3 432 505,65
Muut rahoitustuotot ja -kulut-2 807 033,81-3 357 839,40
Verot - 826 858,72 -77 417,09
Liiketoiminnan rahavirta 45 572 154,00 20 027 524,73
Investoinnit
Osakkeiden ostot0,00-41 738,40
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-41 056 747,04-48 639 048,19
Investointiavustukset0,0067 501,00
Saadut pääomanpalautukset12 902 053,6911 415 642,91
Pysyvien vastaavien luovutustulot6 854 550,212 550 920,00
Lainasaamisten lisäys(-) tai vähennys(+)0,00 -6 553 265,00
Investointien rahavirta -21 300 143,14 -41 199 987,68
Rahoitus
Osakeanti10 000 000,0017 903 300,00
Maksetut pääomanpalautukset-28 190 867,430,00
Pitkäaikaisten lainojen nostot19 173 397,5874 578 369,64
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-32 350 485,15-45 969 130,44
Lyhytaikaisten lainojen nostot0,003 500 000,00
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -3 500 000,000,00
Rahoituksen rahavirta -34 867 955,00 50 012 539,20
Rahavarojen muutos-10 595 944,1428 840 076,25
Likvidit varat 1.1.79 533 837,6250 693 761,37
Likvidit varat 31.12. 68 937 893,48 79 533 837,62
1) Oikaisut liiketulokseen
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta631 468,853 152 456,58
Poistot ja arvonalentumiset27 699 440,5227 412 539,33
Pysyvien vastaavien myyntivoitot(-) tai -tappiot(+)-3 788 482,45-19 391,20
Erät, joihin ei liity maksua 450 210,04 466 928,41
24 992 636,9631 012 533,12
2) Käyttöpääoman muutos
Korottomien saamisten lisäys(-) tai vähennys(+)5 316 374,36-15 843 175,85
Vaihto-omaisuuden lisäys(-) tai vähennys(+)-1 236 128,93-115 690,15
Korottomien velkojen lisäys(+) tai vähennys(-) -2 730 616,71 8 505 145,85
1 349 628,71-7 453 720,15