EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA €20192018
Liiketoiminta
Liiketulos-1 665 320,77-5 168 286,01
Oikaisut liiketulokseen 1)-2 446 707,953 597 970,50
Käyttöpääoman muutos 2)-487 594,801 785 116,80
Saadut osingot224 592,00176 115,38
Saadut korot480 471,26389 113,60
Muut rahoitustuotot ja -kulut-845 242,69-1 188 213,23
Tuloverot - 628 604,730,00
Liiketoiminnan rahavirta -6 051 404,79 -1 218 347,73
Investoinnit
Osakkeiden ostot-11 472 500,00-11 394 238,40
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-987 643,93-64 721,11
Investointeihin liitt. lyhytaik. korottomien velkojen lis.(+) tai väh.(-)-372 000,00-2 521 890,50
Saadut pääomanpalautukset12 902 053,6911 415 642,91
Pysyvien vastaavien luovutustulot3 520 002,001 800 000,00
Lainasaamisten lisäys(-) tai vähennys(+)0,00 -6 553 265,00
Investointien rahavirta 3 589 911,76 - 7 318 472,10
Rahoitus
Pitkäaikaisten lainojen nostot1 720 232,492 083 938,79
Pitkäaikaisten korottomien velkojen lis. (+) tai väh. (-)-200 000,00-50 000,00
Korollisten saamisten lisäys(-) tai vähennys(+)1 858 816,95-3 546 905,93
Lyhytaikaisten korollisten velkojen lisäys(+) tai vähennys(-)-21 663 636,000,00
Liiketoimintasiirrossa siirtyneet velat24 430 056,470,00
Saadut konserniavustukset6 050 000,006 028 314,64
Maksullinen osakeanti10 000 000,0017 903 300,00
Maksetut pääomanpalautukset -28 190 867,430,00
Rahoituksen rahavirta -5 995 397,52 22 418 647,50
Rahavarojen muutos-8 456 890,5513 881 827,67
Likvidit varat 1.1.28 452 205,7314 570 378,06
Likvidit varat 31.12. 19 995 315,18 28 452 205,73
1) Oikaisut liiketulokseen
Poistot ja arvonalentumiset459 820,883 126 998,30
Pysyvien vastaavien myyntivoitot(-) tai -tappiot(+) -2 906 528,83 470 972,20
-2 446 707,953 597 970,50
2) Käyttöpääoman muutos
Korottomien saamisten lisäys(-) tai vähennys(+)3 935 397,37-5 444 299,72
Vaihto-omaisuuden lisäys(-) tai vähennys(+)-729 592,550,00
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+) tai vähennys(-) -3 693 399,62 7 229 416,52
-487 594,801 785 116,80